Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO), informuję, iż:

Administrator

Administratorem Pani/ Pana danych jest Colian Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu. Colian Developer zachęca do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: [email protected] lub nr tel.: (62) 590 3346.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza zgłoszeniowego to znaczy: korespondencji, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;  oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.  f RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora danych usług związanych z obsługą strony oraz obsługa i rozpatrywaniem zgłoszeń w tym przede wszystkim dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi niezbędne do obsługi Państwa zgłoszenia.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa uprawnień max. 6 lat. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.

Uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania. W razie niepodania danych osobowych, niemożliwe będzie prowadzenie z Panią/Panem korespondencji i obsługa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Colian Developer znajdziecie państwo na w Polityce Prywatności na naszej stronie internetowej.